ประวัติโรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา

ประวัติของโรงเรียน.. ๒๕๒๗ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๒๖ ได้ดำเนินการขอขยายชั้นเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และได้รับอนุญาตจากกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ ตามหนังสือที่ ศธ ๐๔๐๔/๕๖๙๔ ลงวันที่ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๒๗


.. ๒๕๒๗ ได้จัดตั้งมูลนิธิปริยัติธรรมโกศล ตั้งสำนักงาน วัดกลางสุรินทร์ ถนนธนสาร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ได้รับใบอนุญาตให้จัดตั้ง เลขที่ ๒๖๘๘ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม .. ๒๕๒๗ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดตั้งสถาบันการศึกษาฝ่ายสงฆ์ และส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรม และปฏิบัติธรรม โดยมีพ่อเจ็ก มากทอง บริจาค ,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ในการก่อตั้งมูลนิธิฯ ดังกล่าว


.. ๒๕๓๑ โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนตัวอย่างดีเด่น ระดับภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


.. ๒๕๓๙ เนื่องจากพระราชสิทธิโกศล (เทพ นนฺโท) ผู้ได้รับใบอนุญาต ได้มรณภาพ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๓๙


.. ๒๕๓๕ เปิดป้ายโรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา สถานที่บริเวณติดกำแพงด้านหน้าวัดกลางสุรินทร์ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธี


.. ๒๕๓๙ พระครูบรรณสารโกวิท (แป สุปญฺโญ) เจ้าคณะอำเภอเมืองสุรินทร์และรักษาการเจ้าอาวาสวัดกลางสุรินทร์ เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งผู้รับใบอนุญาตแทน (พระบัญชาแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองสุรินทร์ : ๒๕๔๓, เจ้าคณะอำเภอชั้นพิเศษ : ๒๕๔๑, เจ้าคณะอำเภอชั้นเอก : ๒๕๒๗, เจ้าคณะอำเภอเมืองสุรินทร์ : ๒๕๑๒, ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ พระครูสัญญาบัตรชั้นโท ที่ "พระครูบรรณสารโกวิท : ๒๕๐๐, )


.. ๒๕๓๙ โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนในโครงการปฏิรูปการศึกษา ของกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งโรงเรียนมีความพร้อมใน ด้าน คือ . บุคลากรที่มีคุณภาพ . อาคารสถานที่มั่นคงมาตรฐาน . แหล่งวิชาการรวมทั้งการเรียนการสอน . งบประมาณ และได้ดำเนินการปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางภาษา จำนวน ๑ ห้อง


.. ๒๕๓๙ โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา เป็นเจ้าภาพ จัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ของกลุ่ม ๑๑ ครั้งที่ ๑ จังหวัดนครราชสีมา, บุรีรัมย์, ชัยภูมิ, สุรินทร์ และศรีสะเกษ


.. ๒๕๔๑ พระมหาสมหวัง อคฺคเสโน รองเจ้าอาวาสวัดกลางสุรินทร์ และผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการโรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา ได้รับใบแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ตามใบแต่งตั้ง เลขที่ ๖/๒๕๔๑ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๔๑


.. ๒๕๔๓ โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา จัดงานครบรอบ ๒๐ ปี โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา โดยมีนายสุทัศน์ ทิวทอง รองอธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานในพิธี และเป็นประธานเปิดป้าย ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา วัดกลางสุรินทร์ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.. ๒๕๔๓


.. ๒๕๔๓ โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา ได้รับโล่พระราชทานโรงเรียนตัวอย่างดีเด่น จากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก


..๒๕๔๗ พระเทพปัญญาเมธีได้ลาออกจากผู้อำนวยการโรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา


พระมหาอนันต์ อานนฺโท (บุญเหมาะ) ..,พธ.. ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา


พ.ศ. ๒๕๔๙ พระมหาอนันต์ อานนฺโท ได้ลาออกจากผู้อำนวยการโรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา พระมหาเมธี วชิรเมธี (สมพร) ป.ธ.๕, พธ.บ. ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา


พ.ศ. ๒๕๕๑ พระมหาเมธี วชิรเมธี ได้ลาออกจากผู้อำนวยการโรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา พระชาญณรงค์ จิรเมธี (แสนกล้า) พธ.บ. ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา จนถึงปัจจุบันขนาดและที่ตั้งที่ดินของวัดมีทั้งหมด ไร่ งาน ๕๐ ตารางวา


ใช้เป็นโรงเรียนจำนวน ไร่ - งาน ๘๐ ตารางวา


ที่ตั้งของโรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา ตั้งอยู่เลขที่ ๔๓๑ ถนนธนสาร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๐๐๐ปรัชญาของโรงเรียน


สุวิชาโน ภวํ โหติ


วิชาดี มีจรรยา พาให้เจริญตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน


คำขวัญของโรงเรียนสามัญดี บาลีเด่น เน้นวินัย ใฝ่ความรู้ ชูคุณธรรม ค้ำจุนประชา
วิสัยทัศน์ของโรงเรียนจัดการศึกษามุ่งพัฒนาผู้เรียน ให้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะ เป็นศาสนทายาทที่ดีของพระพุทธศาสนา เผยแผ่ศาสนธรรมสู่ชุมชน

ภารกิจ/พันธกิจ


.พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้พื้นฐานตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน


.ส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาและแผนกธรรม บาลี


.ส่งเสริมการมีระเบียบวินัย และนำคุณธรรมสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวัน


.ส่งเสริมและสนับสนุนให้เป็นศาสนทายาทที่ดีของพระพุทธศาสนา


.พัฒนาให้เป็นนักเผยแผ่ศาสนธรรมสู่ชุมชนเป้าหมาย/จุดมุ่งหมาย


.เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานการศึกษา


.เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ด้านสามัญ ธรรมะและบาลี


.เพื่อให้ผู้เรียนมีระเบียบวินัย และดำรงชีวิตอยู่อย่างมีวิหารธรรม


.มีอุดมการณ์ รักษาและปกป้องพระพุทธศาสนานโยบายของโรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา. ความประพฤติ


โรงเรียนเน้นในเรื่องความประพฤติของนักเรียน ปลูกฝังลักษณะนิสัย ให้เป็นผู้มีความประพฤติดี กิริยามารยาทเรียบร้อย กล้าแสดงออกในทางที่ดี ให้เป็นที่ต้องการของสังคม และเป็นแบบอย่างที่ดี


.ความสะอาด


โรงเรียนปลูกฝังนิสัยให้นักเรียนรักความสะอาด และพยายามจัดกิจกรรมให้ได้รับผิดชอบ ในการรักษาความสะอาด ทั้งแก่ตนเอง และส่วนรวม โดยจัดกิจกรรม ให้นักเรียนรักษาความสะอาด นับตั้งแต่ห้องเรียน อาคารสถานที่ ซึ่งจะเป็นผลดีต่อประเทศชาติ ศาสนา และองค์พระมหากษัตริย์ ในอนาคต


๓ คุณภาพการเรียน


โรงเรียนจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนได้มีความรู้ ความชำนาญ และความสามารถ ส่งเสริมความถนัดความสนใจของนักเรียนทุกสาขาวิชา มุ่งพัฒนาทางด้านวิชาการเพื่อที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน


. ด้านสุขภาพและพลานามัย


โรงเรียนมุ่งส่งเสริมสุขภาพและพลานามัย เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและจิตใจที่ดีซึ่งจะมีผลีต่อการเรียนการสอน ให้นักเรียนมีความสมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ เพื่อเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของประเทศชาติในอนาคต


. ด้านพัฒนาสังคม


ทางโรงเรียนมุ่งปลูกฝังและส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักรับผิบชอบต่อสังคม โดยจัดให้มีการอบรมให้ความรู้แก่นักเรียน ด้านหลักธรรมที่จำนำไปอบรมประชาชน และได้จัดทำ โครงการธรรมจาริกสู่ประชาชน อันจะทำให้นักเรียนรู้จักนำหลักธรรม ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและกลับไปพัฒนาถิ่นที่อยู่ของตนให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

สถานีรถไฟสนง.เทศบาล

วัดกลางกลาง


(...)ศาลจังหวัด

วัดบูรพาโรงยิมตลาด

โรงแรม


เมมโมเรียล


ที่ทำการไปรษณีย์วงเวียนน้ำพุçไปจังหวัดบุรีรัมย์ไปจังหวัดศรีสะเกษè

เพชรเกษม


พลาซ่าสถานี


ขนส่งวัด


หนองบัวอนามัย

โรงเรียน


สุรินทร


ศึกษา
ศาลเจ้าพ่อ


หลักเมืองสหกรณ์


ครูศาลากลาง จ.สุรินทร์ที่ดิน


จังหวัดสนง.


ประปาสาธารณสุข


จังหวัดอนุสาวรีย์


ศรีณรงค์จางวางê

แผนที่ตั้งโรงเรียน


..ปริยัติโกศลวิทยา


วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

mailto:www.thaduy@blogspot.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น